Rękawice jednorazowe

Rękawiczki jednorazowe sta­no­wią sku­teczną ochronę dla powierzchni dłoni. Sku­tecz­nie zabez­pie­czają przed kon­tak­tem z bak­te­riami, nie­po­żą­da­nymi sub­stan­cjami lub zanie­czysz­cze­niami. Ide­al­nie spraw­dzą się w cza­sie zabie­gów, dia­gno­styki, pra­cach porząd­ko­wych czy pra­cach domo­wych. Oczy­wi­ście dużo zależy od rodzaju mate­riału, z któ­rego są wyko­nane. Jakie ręka­wiczki wybrać?

Przeznaczenie rękawiczek jednorazowych

Mają zasto­so­wa­nie w wielu zawo­dach i dzie­dzi­nach naszego życia. Sta­no­wią pod­sta­wowy sprzęt wypo­sa­że­nia per­so­nelu medycz­nego pod­czas róż­nych badań dia­gno­stycz­nych, ambu­la­to­ryj­nych czy lekar­skich oraz pod­czas prze­pro­wa­dza­nych ope­ra­cji chi­rur­gicz­nych. Dobrze spraw­dzają się w róż­no­rod­nych sytu­acjach zwią­za­nych z ochroną przed ewen­tu­al­nym zaka­że­niem, przy kon­tak­cie z sub­stan­cjami draż­nią­cymi i wszel­kimi zanie­czysz­cze­niami. Uży­wane są także w prze­my­śle i gastro­no­mii przy kon­tak­cie z żyw­no­ścią.

Ich uży­wa­nie wpływa zna­cząco na zmniej­sze­nie się liczby zaka­żeń. Ma to duże zna­cze­nie w miej­scach i pod­czas sytu­acji, gdy należy zacho­wać ostroż­no­ści i podwyż­szoną ste­ryl­ność.

Rodzaj mate­riału na ręka­wiczki jednorazowe

Rękawiczki jednorazowe są pro­du­ko­wane z róż­nych mate­ria­łów. Mate­riał powi­nien być trwały i wytrzy­mały. Naj­czę­ściej wyko­rzy­sty­wa­nym mate­ria­łem jest kau­czuk lub jego syn­te­tyczna odmiana.

Zazwy­czaj dobie­ramy je do rodzaju wyko­ny­wa­nej pracy oraz do indy­wi­du­al­nych pre­fe­ren­cji użyt­kow­nika.

Nasza oferta obej­muje ręka­wiczki latek­sowe i nitry­lowe, w wer­sji pudro­wa­nej lub bez pudru.

Rękawiczki lateksowe

Rękawiczki lateksowe to naj­po­pu­lar­niej­szy rodzaj ręka­wi­czek. Wyko­nane są z lateksu, który jest nie­zwy­kle ela­stycz­nym, a zara­zem bar­dzo wytrzy­małym i trwa­łym mate­ria­łem. Polep­szona ela­stycz­ność spra­wia, że można je ści­śle dopa­so­wać do dłoni i są bar­dzo wygodne w cza­sie codzien­nego użyt­ko­wa­nia.

Zapew­niają dosko­nałą ochronę przed róż­nymi pato­ge­nami prze­no­szo­nymi przez krew oraz zanie­czysz­cze­niami śro­do­wi­ska.

Pro­du­ko­wane w wer­sji lekko pudro­wa­nej lub jako rękawiczki bez pudru. Daje to moż­li­wość wyboru w zależ­no­ści do rodzaju skóry oraz uła­twia ich zakła­da­nie.

Rękawiczki lateksowe naj­czę­ściej są używane w celach dia­gno­stycz­nych i ochron­nych.

Rękawiczki nitrylowe

Ręka­wiczki jed­no­ra­zowe nitry­lowe są pro­du­ko­wane z syn­te­tycz­nego kau­czuku, który sta­nowi dosko­nałą alter­na­tywę dla osób uczu­lo­nych na lateks. Nitryl to bar­dzo trwały i odporny mate­riał. Ręka­wiczki z niego świet­nie spraw­dzają się w warun­kach wyko­rzy­sty­wa­nia moc­nych środ­ków che­micz­nych oraz przy ewen­tu­al­nej moż­li­wo­ści prze­bi­cia powierzchni.

Rękawiczki nitrylowe to rękawiczki bezpudrowe, któ­rych uży­wamy do zabie­gów.

Zabez­piecz swoje dło­nie i poczuj się bez­piecz­nie w cza­sie wyko­ny­wa­nia zabie­gów lub codzien­nych czyn­no­ści domo­wych. Rękawiczki jednorazowe warto założyć w trakcie sprzątania z użyciem silnych środków myjących o skoncentrowanym składzie, dostępnych w naszym sklepie internetowym.

  • Show Sidebar
Active filters
Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Akceptuj Więcej informacji Odrzuć